I spørsmål som går på miljø og samferdsel, hvordan stiller Kristent Samlingsparti seg her?

Før vi går inn på dette kan vi ta en oppsummering av selve partiet Kristent Samlingsparti sitt fundament. Partiet er fundert på Bibelens ord og vil uttrykke seg klart og tydelig i alle sammenhenger. Utifra KS sitt synspunkt så har Gud gitt menneskene et særlig ansvar for familien og de ønsker derfor å hegne om og beskytte kjernefamilien sine tradisjonelle og trygge verdier.

Nestekjærlighet er også en av de aller viktigste verdiene for KS. Det er mange som har behov for ekstra omsorg og kjærlighet i samfunnet, blant annet eldre og syke, fattige og andre som faller under denne gruppen. Gud har gitt menneskene sitt praktfulle skaperverk for at vi skal ta vare på den og beskytte naturen på best mulig måte. Den skal brukes til det beste for oss mennesker, også de kommende generasjoner skal få glede av naturen, den er vår arv. Kristent Samlingsparti er imot diskriminerende behandling på bakgrunn av rase, kjønn, etnisk opphav eller religion.

De rettigheter som er blitt oss til del gjennom vår Grunnlov vil KS verne om. Blant disse eiendomsretten, næringsfriheten, ytringsfriheten og den personlige frihet.

KS ønsker at forurensning i større grad skal taes på alvor. Forurensningen i Norge har økt i takt med økende forurensning i resten av verden, derfor er det viktig å redusere alle typer utslipp og vi må rense alt som skal tilbakeføres til jord sjø og vann. Problemet består også i at ingen i Norge og de andre industrilandene ønsker å gå ned i levestandard for å redde miljøet men det blir helt nødvendig å gjøre endringer. Eksempelvis kan vi nevne fokus på offentlig transport og et mer bærekraftig miljø. Den som forurenser, enten det er privatpersoner eller bedrifter vil KS pålegge å betale for skaden de har påført miljøet. Det skal også innføres miljøavgifter på enkelte produkter og mer av gassen skal bli eksportert til Europa. Siden alternativet her er skadelige kullkraftverk vil det gi mindre forurensning også for oss.

For alle som bor i vårt langstrakte land må det være solide veibaner for tog, buss, trikk, fly, T-bane, båt og ferger slik at både effektivitet og funksjon får en maksimal utnyttelse. Kristent Samlingsparti vil kraftig oppgradere riks og stamveinettet i landet, oppjustere fartsgrensen på enkelte farlige veistrekninger for å forhindre ulykker og farlige situasjoner i trafikken og dessuten å redusere utgifter på bil generelt. Seinere kan også årsavgiften på bil og campingvogn settes ned og i fremtiden kan den fjernes helt.

For å oppsummere kan vi si at Kristent Samlingsparti ønsker å ta forurensning på alvor siden skaperverket ble gitt oss av Gud og derfor skal beskyttes og bevares og brukes til beste for oss og de kommende generasjoner. KS vil også gi bevilgninger for å styrke riks og stamveinettet for bedre effektivitet og flyt i veibanen og for å forhindre ulykker nå og i fremtiden. Avgiftene på bil og campingvogn er ifølge KS for høye og de skal reduseres betraktelig slik at folk har mer å rutte med til andre formål.