Hvordan stiller Kristent Samlingsparti seg til det norske forsvaret og Israel?

Dette er et interessant spørsmål. Først og fremst fordi verden er blitt et farligere sted å leve med terrorangrep overalt i Europa. Verden er blitt et yndet mål for terrorister.

Kristent Samlingsparti går derfor inn for at Norge skal bygge opp et sterkt og stabilt forsvar som skal verne landet om det skulle blusse opp til en ny verdenskrig i fremtiden. KS ser det også som sitt ansvar å holde NATO nær ved sin side for bedre å kunne beskytte vårt norske folk og våre norske interesser gjennom å ha disse sterke og innflytelsesrike kontaktene. For Norge vil dette være en veldig strategisk god løsning spesielt siden Norge vil komme til å være sårbart om krig skulle inntreffe, med sine oljeplattformer og meget omstridte havområder.

KS vil også åpne opp for kystvakt langs hele kysten vår. Særlig mener KS at vi som land bør knytte oss til land som vi har masse til felles med og som har samme tro og infrastruktur og styremåte som oss, som Storbritannia og USA. Dette betyr sannsynligvis også at vi må være åpen for å la militære delta i både militære og fredsbevarende operasjoner,som for eksempel Irak.

Kristent Samlingsparti skal være med og utdanne et sterkt reservekorps. Dette reservekorpset skal få en ordentlig god utdanning og trening akkurat på samme måte som yrkes-soldater. For å få en så realistisk og god trening som mulig skal disse soldatene få være med på militære operasjoner i andre land. I tillegg skal militærbudsjettet økes.

På grunn av at situasjonen rundt Israel har endret seg mye så innser de i Kristent Samlingsparti at det jødiske folk har en klar rett til det Hellige land. Den første grunnen er at Bibelen sitt landløfte gjelder fortsatt. Den andre grunnen er urbefolkningsretten. Den tredje er det grunnlaget som er blitt skapt gjennom Balfour-erklæringen fra Nasjonene sitt forbund i 1922 og FN sitt eget vedtak i forhold til fordeling av det palestinske område. For at den palestinske staten skal overleve så må vi her i landet hjelpe og støtte dem i deres kamp for å overleve.

Som vi ser så ønsker Kristent Samlingsparti at vi i Norge skal bygge opp et enda sterkere forsvar enn det som vi har idag. Vi lever i en farlig verden med terrorangrep og vold og derfor er det særlig viktig at vi beskytter oss. I tillegg ønsker KS at Norge allierer seg til sterke land som USA og Storbritannia. Dette på grunn av at de er ressurssterke og at vi i dette landet har mye til felles når det kommer til kristne grunnverdier og holdninger. Dessuten ønsker Kristent Samlingsparti å utdanne et reservekorps. Disse soldatene skal trenes akkurat som yrkes-soldater og militærbudsjettet skal økes. Når det kommer til Israel så ser KS at det jødiske folk har en klar rett til Det Hellige Land. Dette er blant annet på grunn av FN sitt eget vedtak i forhold til fordeling av det palestinske området og urbefolkningsretten.