Kristent Samlingsparti ønsker først og fremst et strengere fengselsvesen i fremtiden enn det som finnes idag. Partiet vil at fengsel skal bli oppfattet som en ordentlig straff og i det ligger det i sakens kjerne at fengsel skal oppleves som frihetsberøvelse av de som er innsatte. Straffen skal bli mye strengere, særlig for sedelighetsforbrytere og grove voldsforbrytere. Dessuten skal det bygges nok fengselsplasser slik at forbrytere kan gå inn i soningsprosessen umiddelbart. Kristelig Samlingsparti går inn for å opprette private bedrifter der fangene skal jobbe under tilsyn av fengselsvakter slik at de kan bli hjulpet til å fungere normalt i samfunnet igjen.

KS ser det som nødvendig at grov vold og vold av seksuell karakter mot barn skal idømmes mye strengere straff enn idag. Hovedgrunnen til dette er at barn har ekstra behov for beskyttelse og vold og omsorgssvikt mot barn kan føre til at barnet får vanskeligheter med sosial tilpasning, egen selvrespekt og grensesetting i forhold til egne behov og tilpasning til arbeidslivets utfordringer som voksen. Førstegangsforbrytere må ifølge KS få størst mulig sjanse til rehabilitering og målet må i og for seg være å hindre gjentatte kriminelle handlinger.

Skolen må gå foran som et godt forbilde og formidle gode holdninger til barn og unge om tema som går på mobbing og kriminalitet i sin helhet. KS mener at innsatte på perm skal bli overvåket for å forhindre ulovlige handlinger og pedofile og andre grupper som er en fare for samfunnet skal også overvåkes nøye.

Når det kommer til domstolene ønsker Kristelig Samlingsparti at domstolene vil bli istand til å behandle lovbrudd raskt og sikkert og at jobben i domstolene utføres på en måte som vil opprettholde og ivareta sikkerheten for hver enkelt innbygger i landet. De ønsker også at regjeringen nominerer aktuelle kandidater til Høyesterett og at Stortinget kan godkjenne disse med 2/3 Flertall i plenum. Kristent Samlingsparti ser også at politiet skal ha mindre papirarbeid i forbindelse med de sakene de til enhver tid jobber med og heller kunne være tett på lokalbefolkningen til enhver tid og være i operativ tjeneste for å kunne forhindre lovbrudd hurtigst mulig. Dessuten vil KS også øke sikkerheten i Norge ved at polititjenestemenn i større grad kan samarbeide på tvers av landegrenser og politiet må få utvidet bruk av våpen.

Som vi kan se ønsker Kristelig Samlingsparti strengere straffer for forbrytere i Norge. Særlig ønsker de strengere straffer i forhold til grove voldshandlinger og vold av seksuell karakter rettet mot barn. Barn behøver en større grad av beskyttelse og kan få problemer med å tilpasse seg samfunnet både karrieremessig og sosialt om det blir utsatt for vold eller omsorgssvikt av noe slag.

Domstolene skal få økte midler til å behandle lovbrudd raskt og sikkert og politiet skal få utvidet bruk av våpen i jobben og dessuten være tett på befolkningen. Skolen skal gå foran som et godt forbilde og gi barn og unge gode holdninger i forhold til mobbing og kriminalitet.